Edukacja

2022 – Master of Business Administration SGH-WUM
2019 – specjalizacja z hipertensjologii
2016 – tytuł profesora
2012 – stopień doktora habilitowanego
2008 – specjalizacja z chorób wewnętrznych
2006 – stopień doktora nauk medycznych
2000 – dyplom lekarza, Akademia Medyczna w Warszawie

Katedra

 1. Upraktycznienie programu kształcenia z fizjologii i patofizjologii: LabTutor, case study.
 2. Współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Współpraca z jednostkami WUM – rozwój medycyny translacyjnej.
 4. Promowanie rozwoju pracowników 3 profesorów, 4 dr. hab.,
  14 dr. n. med.
 5. Promowanie aktywnego udziału pracowników w towarzystwach naukowych oraz w organizacjach społecznych i pozarządowych.

Dziekanat

 1. Upraktycznienie programu kształcenia na kierunku lekarskim.
 2. Ujednolicenie programów kształcenia na obu wydziałach lekarskich, w tym oddziale nauczania w języku angielskim.
 3. Rozszerzenie i dostosowanie zajęć fakultatywnych dla studentów do standardów oraz potrzeb interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.
 4. Zaangażowanie na rzecz wyrównywania szans i równouprawnienia, niwelowania różnic zależnych od płci, wieku, wyznania.
 5. Premia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych kierunku lekarskiego.
 6. Pozytywne oceny PKA i KRAUM na kierunku lekarskim.

rektorat

 1. Strategia Uczelni – zrealizowanie celów w kompetencji prorektora ds. personalnych i organizacyjnych.
 2. Przeprowadzenie analiz kosztów kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz kosztów pośrednich grantów.
 3. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uczelni.
 4. Zniwelowanie różnic w wynagrodzeniu zasadniczym na tych samych stanowiskach, w tym ze względu na płeć.
 5. Wprowadzenie procesu premiowania najlepszych pracowników.
 6. Wdrożenie funduszu stypendialnego w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i młodych naukowców.
 7. Uregulowanie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Działalność naukowa

 1. Liczba publikacji: 134, liczba cytowań: 1337; IF=337.184, MEiN=7511, H-Index=18.
 2. Obecnie realizowane projekty – kierownik:
  • Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksyczności indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym – NCN OPUS19
  • Opracowanie i realizacja autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych – ABM.
 3. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego.
 4. Promotorka 8 zakończonych doktoratów oraz opiekunka 3 doktorantów w Szkole Doktorskiej.
 5. Współtwórczyni programu WUM-MD-PhD.

DZIAŁALNOŚĆ DydaktyCZNA

 1. Nauczyciel akademicki – 20 letni staż w nauczaniu przedmiotu fizjologia z patofizjologią w języku polskim i angielskim.
 2. Inicjatorka i realizatorka zmiany programu kształcenia – połączenie fizjologii z patofizjologią.
 3. Redaktorka podręcznika „Fizjologia z patofizjologią”.
 4. Redaktorka dwóch monografii z zakresu hipertensjologii.
 5. Organizatorka pracowni komputerowej The Biopac Student Lab do praktycznego nauczania fizjologii z patofizjologią.
 6. Tutor w programach: WUM-MD-PhD oraz Szkoła Orłów.
 7. Organizatorka i jurorka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa”.

Działalność Organizacyjna

 1. Przewodnicząca Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk.
 2. Vice Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członkini Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i American Physiological Society.
 3. Organizatorka konferencji naukowych: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, I Wydział Lekarski.
 4. Prelegentka na międzynarodowych konferencjach naukowych i dydaktycznych oraz jurorka w konkursach studenckich.

Działalność społeczna

 1. Upowszechnianie wiedzy i promowanie postaw prozdrowotnych w społeczności lokalnej – akcje edukacyjne w ramach towarzystw naukowych.
 2. Zaangażowanie na rzecz wyrównywania szans i równouprawnienia, niwelowania różnic zależnych od płci, wieku, wyznania.
 3. Zaangażowanie w udzielanie pomocy uchodźcom w związku z wojną w Ukrainie.
 4. Rozwój współpracy z pracodawcami formułującymi potrzeby kształcenia odpowiadające na aktualne potrzeby społeczne.