Jestem zwolenniczką merytokratycznego podejścia do udzielania wsparcia, promowania i awansowania. Decyzje dotyczące stanowisk, nagród i wspierania powinny być podejmowane na podstawie osiągnięć, kompetencji oraz wkładu pracy.

Studenci i pracownicy, którzy wykazują się wysoką jakością pracy naukowej, dydaktycznej czy organizacyjno-społecznej, powinni otrzymywać wsparcie i możliwości rozwoju, niezależnie od innych czynników, takich jak np. pochodzenie społeczne czy koneksje polityczne.

Zapewni to sprawiedliwe i obiektywne traktowanie wszystkich członków naszej społeczności, a także będzie promować osiągnięcia i wysoką jakości pracy. Wysiłek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny powinien przynosić satysfakcję i być wynagradzany.

Wzmocnienie relacji między studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami administracyjnymi.

Uniezależnienie uczelni od różnych form nieuczciwych praktyk, zapewnienie autonomii w podejmowaniu decyzji naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury klinicznej, badawczej i dydaktycznej uwzględniając najnowsze osiągnięcia w obszarze zdrowia.

WUM WYMAGA ZMIAN

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

ZARZĄDZANIE

Struktura organizacyjna

 • spłaszczenie struktury organizacyjnej
 • przypisanie decyzyjności i odpowiedzialności do stanowisk

Transparentne zarządzanie finansami

 • przejrzystość w zarządzaniu finansami uczelni
 • efektywne wykorzystanie środków finansowych

Rozwój infrastruktury

 • modernizacja systemów informatycznych
 • zagospodarowanie poszczególnych kampusów
 • pozyskiwanie środków projektowych na infrastrukturę

POLITYKA KADROWA

Polityka rekrutacyjna

 • transparentne procedury rekrutacyjne
 • zmiana składu komisji konkursowej – wyłączenie rektora
 • ścisła współpraca dyrekcji jednostek klinicznych z władzami rektorskimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • działania zwiększające zarobki pracowników
 • rozwój, doskonalenie i kształcenie pracowników
 • rozwój kompetencji interpersonalnych i cyfrowych
 • wdrożenie kultury „dzielenia się wiedzą”
 • promowanie szkoleń, staży i wizyt studyjnych
 • program premiowania

Komunikacja wewnętrzna

 • otwartość w podejmowaniu decyzji i działań
 • transparentność i dostępność informacji
 • przekazywania informacji zwrotnej w rozpatrywanych sprawach

Sprawy socjalno-sportowe

 • uregulowanie dostępności  mieszkań pracowniczych
 • opieka zdrowotna i wsparcie psychologiczne
 • dostępność CSR dla społeczności akademickiej

BAZA KLINICZNA

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury

 • wysoka jakości świadczeń, komfort pacjentów i pracowników
 • rewitalizacja Kampusu Lindley’a oraz rozbudowa Kampusu Banacha
 • powołanie Instytutu Onkologii
 • powołanie Zakładu Medycyny Rodzinnej w ramach spółki CM WUM

Współpraca z kadrą zarządzającą

 • ścisła współpraca władz uczelni z dyrektorami/prezesami placówek
 • ustalenie zasad zatrudnienia nauczycieli akademickich
  w jednostkach klinicznych
 • aktualizacja umów dydaktycznych
 • zapewnienie bazy klinicznej do kształcenia na wszystkich kierunkach
 • pełna baza specjalności

KSZTAŁCENIE PRZEDDYPLOMOWE

Rozszerzenie oferty obowiązkowych zajęć do wyboru

 • zajęcia interdyscyplinarne w CSM
 • mikropoświadczenia – współpraca z PW
 • wprowadzenie programu Erasmus Sport
 • wprowadzenie zajęć przygotowujących do LEK/LDEK

CSM jako laboratorium nowoczesnych rozwiązań cyfrowych

 • wirtualna rzeczywistość i AI w dydaktyce

Praktyki i staże

 • oferta placówek – praktyki wakacyjne i śródroczne
 • dostępność miejsc stażowych w jednostkach dla absolwentów WUM

SPRAWY STUDENCKIE

Domy studenckie

 • przejrzyste zasad przyznawania miejsc
 • modernizacja i remont akademików
 • zwiększenie liczby miejsc

Strefy sportowe, rekreacyjne i gastronomiczne

 • dostępność CSR dla studentów
 • zwiększenie liczby punktów gastronomicznych – „posiłek studencki”
 • rozwój i modernizacja stref relaksu

Komunikacja i współpraca

 • spotkania władz uczelni z przedstawicielami studentów
 • transparentność i dostępność informacji
 • przekazywanie informacji zwrotnej w rozpatrywanych sprawach
 • udział studentów w ewaluacji i modyfikacjach programów kształcenia
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi

Wsparcie

 • pomoc w kwestiach prawnych
 • opieka zdrowotna oraz wsparcie psychologiczne

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Oferta kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego
w zawodach medycznych

 • studia podyplomowe – uwzględnienie aktualnych potrzeb WUM oraz rynku pracy
 • realizacja obowiązkowych kursów doszkalających
 • szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje wskazane w rozporządzeniu
 • realizacja szkoleń specjalizacyjnych
 • organizacja kursów komercyjnych (CSM)

KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW

Rozwój

 • WUM Student PhD dla trzech dyscyplin
 • międzynarodowa ścieżka Szkoły Doktorskiej
 • zmiana regulacji dot. możliwości rozpoczęcia specjalizacji w ramach Szkoły Doktorskiej

Wsparcie finansowe

 • wstępne wyniki badań naukowych
 • pierwszoautorskie publikacje

NAUKA I TRANSFER TECHNOLOGII

Integracja potencjału naukowego społeczności akademickiej

 • laboratoria typu CoreLab
 • powołanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
 • platforma know-how w obszarze badań naukowych

Projekty naukowe

 • spersonalizowana współpraca Działu Projektów
  z naukowcami
 • zmiana podziału kosztów pośrednich z projektów
 • alokacja części dochodu jednostki na dofinansowanie jej rozwoju

Publikacje naukowe

 • fundusz publikacyjny z podziałem na dyscypliny

WSPÓŁPRACA I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Partnerstwo i współpraca

 • samorządy zawodowe
 • instytucje naukowe
 • podmioty lecznicze
 • firmy farmaceutyczne i technologiczne

Zaangażowanie społeczne

 • rozwój Fundacji Rozwoju WUM
 • konferencje i debaty na temat aktualnych kwestii społecznych i etycznych w opiece zdrowotnej
 • akcje charytatywne i wolontariat dla studentów i pracowników